RODO

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta

 1. Administrator Danych Osobowych.
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka SITAB Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Władysława Stomy, 85-796 Bydgoszczy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549669, numer NIP 6762486352, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 zł, w całości opłaconym.
  2. Dane kontaktowe Administratora:

   Adres:

   SITAB Sp. z o.o.

   ul. Władysława Stomy 2

   85-796 Bydgoszcz

   Email:

   iod@sitab.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: iod(małpa)sitab.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę SITAB;
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę SITAB samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce SITAB.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółkę SITAB działaniami realizowanymi w imieniu spółki;
 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. kancelariom prawnym, którym spółka zleciła np. prowadzenie postępowania;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować spółkę SITAB do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę SITAB mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Spółka SITAB korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez spółkę SITAB i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres email: iod(małpa)sitab.plw temacie maila należy wpisać dokładnie „Wycofanie zgód”.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na adres email: iod(małpa)sitab.pl